2007-2013 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2007-2013 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ EQUAL

The Project is co-financed in percentage of 75% by the European Social Fund and in
percentage of 25% by the Ministry of Employment and Social Protection
© Copyright 2009-2011 Equal-Greece. All rights reserved.