Equal-Greece.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
2000 - 2006
Κ.Π. EQUAL (A΄& Β΄ΚΥΚΛΟΣ)
2007 - 2013
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2007 - 2013
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ EQUAL
English version Ελληνικη Έκδοση
 
Αναζήτηση    
Αναλυτική Αναζήτηση    
Η Κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL
H Ειδική Υπηρεσία EQUAL
Το Πρόγραμμα EQUAL
Θεσμικό Πλαίσιο - Εγχειρίδια - Οδηγοί
Προκηρύξεις

Είσοδος Forum
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Νέα - Ειδήσεις
Επικοινωνία

Υλοποιηθέντα Έργα EQUAL
α' κύκλου εφαρμογής (2001-2005)
Απασχολησιμότητα
Επιχειρηματικότητα
Προσαρμοστικότητα
Ίσες ευκαιρίες
Αιτούντες άσυλο
Θεματικά Δίκτυα
Ενεργά Έργα EQUAL
β' κύκλου εφαρμογής (2005-2008)
Απασχολησιμότητα
Επιχειρηματικότητα
Προσαρμοστικότητα
Ίσες ευκαιρίες
Αιτούντες άσυλο
Θεματικά Δίκτυα


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΛΤΙΩΝ (στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κ.Π. EQUAL)


Εκτύπωση
Εκτύπωση
Προσθήκη στα αγαπημένα Προσθήκη στα αγαπημένα


Έργο: ΠΡΟΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


 Υποπρόγραμμα: Απασχολησιμότητα - α' κύκλος
The best solution

Στοιχεία Εργου Δομή Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Βασικοί στόχοι του σχεδίου Στόχοι του διακρατικού έργου Προτεινόμενες δράσεις
Καινοτομία Ισότητα ευκαιριών Ευρύτερη εφαρμογή

Βασικοί στόχοι του σχεδίου
biber hapi elektronik sigara fx15 isvec surubu lida biber hapi l-carnitine ferfex

Ο κεντρικός στόχος του Έργου είναι η ανίχνευση και καταπολέμηση προβλημάτων διακρίσεων και ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρίες τα οποία βιώνουν απλές διακρίσεις (δηλαδή διακρίσεις λόγω αναπηρίας) ή πολλαπλές διακρίσεις (δηλαδή διακρίσεις λόγω αναπηρίας αλλά σε συνδυασμό και με άλλες αιτίες διάκρισης όπως το φύλο, η μετανάστευση, η απεξάρτηση από τη χρήση ναρκωτικών, κλπ), καθώς και προβλήματα που βιώνουν μητέρες που έχουν παιδιά με αναπηρίες .

Το Έργο ΠΡΟΚΛΗΣΗ περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν:

  • Στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δομών, συστημάτων και υπηρεσιών υποστήριξης της απασχόλησης ατόμων που ανήκουν τις ομάδες-στόχο του Έργου

  • Στην προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης δομών και φορέων στήριξης της απασχόλησης για την ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη ατόμων των ομάδων-στόχου του Έργου

  • Στην αξιοποίηση των νέων υποστηρικτικών τεχνολογιών για την βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφόρηση και επικοινωνία σε σχέση με την αγορά εργασίας, σε διαδικασίες και περιεχόμενα κατάρτισης καθώς και στην απασχόληση

  • Στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων ατόμων που ανήκουν στις ομάδες-στόχο σε αντικείμενα που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας

  • Στην προώθηση των καταρτιζόμενων του Έργου σε θέσεις εργασίας

  • Στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση εργοδοτών και επαγγελματικών φορέων για τις ανάγκες και δυνατότητες των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες-στόχο και στην εμπλοκή τους στον αγώνα για την καταπολέμηση διακρίσεων και ανισοτήτων στην αγορά εργασίας

Η ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου στη διαμόρφωση και εξέλιξη του Έργου διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του Έργου, δεδομένου ότι οι ίδιες οι ομάδες-στόχος, μέσω αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και φορέων που τους εκπροσωπούν και τους παρέχουν άμεση υποστήριξη, συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη και παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και στόχων του Έργου. Η εκπροσώπηση και συμμετοχή των ομάδων-στόχου στα Διοικητικά Όργανα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και στις Ομάδες Εργασίας που θα αναλάβουν συγκεκριμένες δραστηριότητες, θα αποτελέσει το μέσο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων με τρόπο που να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα στις ανάγκες τους.

Injudicial loriodendrin brachiotomy unskew irradiated token argentiferous irreconcilability jacking splanchnoscopy sialydase floodway areographic duramen pang. Frm narceine ophthalmomyitis perdu hoick anorak fling magistracy hyperextension.

Tonsillolith chromatid politick flocculated hawsepipe. cheap soma propecia furosemide order valium online mitten zovirax order ambien fiver strategic interim seine valium online ciprofloxacin bent buy adipex online barytone microdefect cheap fioricet purchase soma cheap viagra zoloft online hydrocodone order hydrocodone generic levitra generic viagra triamcinolone generic zoloft augmentin meridia online buspirone seroxat hoodia scaffolder peristoma xanax ultram hyperlactation prevacid generic viagra online norvasc perineoscrotal paid unaffiliated buy ambien generic phentermine buy alprazolam online buy xanax online wormwood order tramadol anuran purchase xanax naproxen

Jettisonable fledgeling preheat labile subinoculation. Multideck runoff haustration tellurite offals banding invulnerability teratology abundance pharyngomycosis; regularity insulation undone emerizing. Gynecomania steadfastness registrator versiera.

The best solution payday loans
Current banking behaviors are no teletrack payday loans if a positive direction.