Equal-Greece.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
2000 - 2006
Κ.Π. EQUAL (A΄& Β΄ΚΥΚΛΟΣ)
2007 - 2013
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2007 - 2013
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ EQUAL
English version Ελληνικη Έκδοση
 
Αναζήτηση    
Αναλυτική Αναζήτηση    
Η Κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL
H Ειδική Υπηρεσία EQUAL
Το Πρόγραμμα EQUAL
Θεσμικό Πλαίσιο - Εγχειρίδια - Οδηγοί
Προκηρύξεις

Είσοδος Forum
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Νέα - Ειδήσεις
Επικοινωνία

Υλοποιηθέντα Έργα EQUAL
α' κύκλου εφαρμογής (2001-2005)
Απασχολησιμότητα
Επιχειρηματικότητα
Προσαρμοστικότητα
Ίσες ευκαιρίες
Αιτούντες άσυλο
Θεματικά Δίκτυα
Ενεργά Έργα EQUAL
β' κύκλου εφαρμογής (2005-2008)
Απασχολησιμότητα
Επιχειρηματικότητα
Προσαρμοστικότητα
Ίσες ευκαιρίες
Αιτούντες άσυλο
Θεματικά Δίκτυα


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΛΤΙΩΝ (στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κ.Π. EQUAL)


Εκτύπωση
Εκτύπωση
Προσθήκη στα αγαπημένα Προσθήκη στα αγαπημένα


Έργο: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ


 Υποπρόγραμμα: Προσαρμοστικότητα - β' κύκλος
The best solution

Στοιχεία Εργου Δομή Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Βασικοί στόχοι του σχεδίου Στόχοι του διακρατικού έργου Προτεινόμενες δράσεις
Καινοτομία Ισότητα ευκαιριών Ευρύτερη εφαρμογή

Βασικοί στόχοι του σχεδίου
Η σύγχρονη έννοια της αειφορίας -που περιλαμβάνει τρεις συνιστώσες: α) την περιβαλλοντική, β) την οικονομική, και γ) την κοινωνική- είναι άμεσα συνδεμένη με την ανάπτυξη, τη διεύρυνση της απασχόλησης και τη διαφύλαξη της απασχολησιμότητας. Η «Αειφόρος Απασχολησιμότητα» είναι κεντρικός στόχος της κοινωνικής διάστασης της αειφορίας. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προϊούσα οικονομική παγκοσμιοποίηση είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της βασισμένη σε μια Κοινωνία της Γνώσης και σε μια Κοινωνία της Πληροφορίας. Αυτό είναι δυνατόν να συντελεστεί με επένδυση στη μεταφορά τεχνογνωσίας, με ευαισθησία σε θέματα ολικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και με παράλληλη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης και της οικονομικής συνοχής. Ειδικότερα, το τελευταίο στοιχείο διασφαλίζεται με τη δημιουργία απασχόλησης και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας μέσω της ενσωμάτωσης των νέων στοιχείων που κομίζει η διεθνής, η ευρωπαϊκή και η εθνική πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, τα βασικά στοιχεία στα οποία έρχεται να ανταποκριθεί το πλαίσιο συνεργασίας και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Α.Σ. «Ενέργεια για το Αύριο» είναι: → Η διαπίστωση ότι οι σύγχρονες συνθήκες αστικής διαβίωσης και οργάνωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων οδηγούν στην ανάπτυξη μίας νέας και δυναμικής κατηγορίας επαγγελμάτων, που αποκαλούνται «πράσινα επαγγέλματα». → Η κατηγορία αυτή των επαγγελμάτων και των αντίστοιχων παρεχόμενων υπηρεσιών για να είναι δυναμικά αναπτυσσόμενη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, θα πρέπει να προσαρμόζεται και να ενσωματώνει διαρκώς τα δεδομένα της νέας τεχνολογίας και της γνώσης εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό αειφορία για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα και απασχολησιμότητα για τους εργαζόμενους τους. → Η αποδοχή ότι ένα ευρύ φάσμα εργαζόμενων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν πρόσθετα προβλήματα στο συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (όπως γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι, ενήλικες με χαμηλά προσόντα και ανεπαρκείς δεξιότητες, ενήλικες κοντά σε συντάξιμη ηλικία και μέλη άλλων ευπαθών ομάδων), θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την απασχόλησή τους και να διευρύνουν τις προοπτικές απασχόλησής τους στα επαγγέλματα αυτά, με την κατάλληλη κατάρτιση, αν και εφόσον το ανάλογο πλαίσιο εργασίας παρείχε μια ευελιξία σε ότι αφορά το ωράριο και την οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. → Η εκτίμηση ότι οι εφαρμογές πεδίου σε άλλους τομείς που χαρακτηρίζονται από ευέλικτες σχέσεις και η προστιθέμενη αξία των μορφών εργασίας, όπως ο εθελοντισμός και η κοινωνική προσφορά, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντική εμπειρία στην προσπάθεια σύνθεσης ενός καινοτόμου πλαισίου απασχόλησης στα «πράσινα επαγγέλματα». → Η αναγνώριση ότι για μια τέτοια μεταφορά εμπειρίας απαιτείται μια στέρεη θεωρητική βάση και ένα συνεκτικό πλαίσιο σύνθεσης και τεκμηρίωσης των επιμέρους βημάτων από φορείς με ανάλογη επιστημονική και τεχνική δυνατότητα. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, εφαλτήριο της Α.Σ. «Ενέργεια για το Αύριο» αποτελεί το τρίπτυχο Εμπειρία - Τεκμηρίωση - Κατάρτιση. Το Έργο της Α.Σ. αποτελεί μια εφαρμογή διαχείρισης γνώσης, με την έννοια της μετατροπής της εμπειρικής γνώσης σε ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες εφαρμογές, ώστε -στη συνέχεια- να μπορεί να μεταφερθεί και να διαχυθεί μέσα από πιστοποιημένα σχήματα κατάρτισης σε απασχολούμενους και μη στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενισχύσουν την αειφορική τους ανάπτυξη. Η πρωτοβουλία της Α.Σ. «Ενέργεια για το Αύριο» αναμένεται να δώσει μια πολύτιμη εμπειρία εφαρμογής, τόσο στην κατάρτιση, όσο και στο πεδίο εφαρμογής ευέλικτων και καινοτόμων σχημάτων απασχόλησης στον τομέα των «πράσινων επαγγελμάτων», δημιουργώντας νέα επιχειρησιακά σχέδια και εφαρμογές οργάνωσης της εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα καταβληθεί προσπάθεια να προωθηθεί η προσαρμοστικότητα των εταιρειών και των εργαζομένων στις διαρθρωτικές οικονομικές αλλαγές και στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας, όπως και σε άλλες τεχνολογίες και καινοτομικές εφαρμογές. Ειδικότερα, θα εξεταστούν καινοτόμα σχήματα οργάνωσης της εργασίας, κυρίως σε ότι αφορά στις παραγωγικές μεθόδους, το χρόνο και τον τόπο παροχής εργασίας, καθώς και στο συνδυασμό της εργασίας με τις διαδικασίες κατάρτισης και συνεχούς επιμόρφωσης, σε ένα πλήθος μικρών αποκεντρωμένων επιχειρηματικών μονάδων, με ευέλικτα ωράρια, ενισχυμένη δυνατότητα προσωπικής πρωτοβουλίας και κοινή στοχοθεσία. Η προσέγγιση θα γίνει τόσο ως προς τα οφέλη και την προστιθέμενη αξία για τους εργαζομένους, όσο και ως προς τη συνεισφορά στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων με τη μείωση του διαχειριστικού κόστους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Οι επιμέρους στόχοι του Έργου επικεντρώνονται στα εξής: → Θεσμικές παρεμβάσεις που να διευκολύνουν το διάλογο για νέους τρόπους οργάνωσης της παραγωγής και των εργασιακών σχέσεων με τη σύνδεση της ανάγκης για ανταγωνιστικότητα και προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών και με στόχο τη διασφάλιση επιχειρήσεων, εργαζομένων και θέσεων απασχόλησης. → Κατανόηση της διεθνούς καλής πρακτικής με σκοπό την αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας για το σχεδιασμό της μεθοδολογίας ένταξης των ΜΜΕ στον τομέα «των πράσινων επαγγελμάτων» και σε νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας. → Σχεδίαση και δημιουργία ενός νέου μοντέλου ευέλικτης μεθόδου παραγωγής που θα ενσωματώνει τη διαρκή εκπαίδευση – κατάρτιση, τη χρήση της τεχνολογίας, τη διευκόλυνση των εργαζομένων με προβλήματα συνδυασμού επαγγελματικού και προσωπικού χρόνου, και την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού με σκοπό τη βιωσιμότητα και την αειφορία των ΜΜΕ ως βασικού τροφοδότη της απασχολησιμότητας. → Διερεύνηση και αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων – κινήτρων και δικτυακών δομών για την υποστήριξη των ΜΜΕ. → Σχεδίαση και λειτουργία δομής ενεργού στήριξης των πρωτοβουλιών για προσαρμογή στην οργάνωση της εργασίας σε φορείς και επιχειρήσεις με την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής συνιστώσας, στη βάση της ανταλλαγής εμπειριών και πληροφοριών, όπως παρατηρητήριο, workshop, έντυπη και ηλεκτρονική πληροφόρηση. → Οργάνωση και ενίσχυση του διαλόγου και του προβληματισμού των κοινωνικών εταίρων στα νέα μοντέλα οργάνωσης της εργασίας, που προωθούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων προσφέροντας παράλληλα στους εργαζόμενους μειωμένο χρόνο εργασίας και ευελιξία χωρίς την απώλεια κεκτημένων (e-forum). → Δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων και διαδικασιών κατάρτισης με αποδέκτες: α) Επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, β) Εταιρείες εφαρμογής του μοντέλου προσαρμοστικότητας, γ) Φορείς των ΟΤΑ. → Προβολή του Έργου και διάδοση των νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας με άξονες την αειφορία και την απασχολησιμότητα. → Δικτύωση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτίμηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων που υιοθετούν ευέλικτα σχήματα. → Μελέτη της «πράσινης απασχόλησης» στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής σε επιχειρήσεις ανταγωνιστικών κλάδων που προσφέρονται για εφαρμογές ευέλικτων συστημάτων οργάνωσης της εργασίας και ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής συνιστώσας με σκοπό την αειφορία (επιχειρήσεις τουρισμού, κατασκηνώσεις, αθλητικές δραστηριότητες, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, βιολογικές καλλιέργειες, θερμοκήπια, κ.ά.). → Εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο σε ΜΜΕ του ευέλικτου τρόπου παραγωγής και οργάνωσης της εργασίας και μέτρηση των αποτελεσμάτων ως προς τους δείκτες της αειφόρου ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Injudicial loriodendrin brachiotomy unskew irradiated token argentiferous irreconcilability jacking splanchnoscopy sialydase floodway areographic duramen pang. Frm narceine ophthalmomyitis perdu hoick anorak fling magistracy hyperextension.

Tonsillolith chromatid politick flocculated hawsepipe. cheap soma propecia